Loomakaitsjad: mingifarmi rajamisse ei tohiks kergekäeliselt suhtuda

Mink.

FOTO: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Eesti Loomakaitse Liit (ELL) leiab, et mingifarmi rajamisse ei tohiks kergekäeliselt suhtuda ning loa andmisele peaks kindlasti eelnema keskkonnamõjude hinnang. Loomakaitsjad on Noarootsi rajatava mingifarmi vastu.

ELL saatis keskkonnaministeeriumile ja keskkonnaametile kirja, milles nad seisavad vastu mingifarmi rajamisele. Nimelt esitas Nuckö Farm OÜ keskkonnaametile taotluse mingi tehistingimustes pidamise loa saamiseks Noarootsi vallas Läänemaal.

Keskkonnaamet otsustas ettevõtte poolt tellitud eksperthinnangu alusel, et kavandatud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mistõttu ei algatata loa saamiseks keskkonnamõju hindamist.

ELL sellega ei nõustu. Loomakaitsjate hinnangul on kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju siiski olemas ning hindamine tuleb kindlasti läbi viia.

Keskkonnaamet on välja toonud eksperthinnangus avaldatud arvamuse, et kasvanduse nõuetekohasel rajamisel ja käitamisel pole tõenäoline, et piirkonna mingipopulatsioon hakkaks olulisel määral tõusma ja sellega looduslikke kooslusi oluliselt mõjutama, osutab ELL.

«Samas pole aga arvestatud juba olemasolevate ja tegutsevate farmide piirkonnas oleva populatsiooni muutuste andmeid ja muid keskkonnamõjusid,» rõhutab ELL oma kirjas.

Ka Eesti Keskkonnaühenduste koja (EKO) liikmed saatsid keskkonnaminister Keit Pentusele juuni lõpus kirja, milles protestivad uute Ameerika naaritsa ehk mingi farmide rajamise vastu.

ELL tugineb ka nende kirjale ja juhib tähelepanu asajolule, et endiselt tegutseb vaatamata tegevusõiguse puudumisele Karjaküla mingifarm.

«EKO keskkonnaministeeriumile edastatud kirjas viidatud seire andmetel on ligi neljandik kogu Eesti minkidest kinni püütud Harjumaalt Keila jahiseltsi maadelt, kus asub ka Karjaküla karusloomafarm,» tõi ELL välja. «ELL-le teadaolevalt Karjaküla karusloomafarmil vajalik tegevusõigus puudub.»

Seega näitab liidu hinnangul tegelik nn mingifarmi praktika, et keskkonda pääseb sõltumata rakendatavatest meetmetest palju minke, mingipopulatsioon farmide piirkonnas tõuseb märgatavalt ning farmipidajad ei ole suutelised vastavaid riske ennetama ja vältima.

Samuti ilmestab Karjaküla mingifarmi jätkuv tegutsemine, et riiklikud järelevalveasutused ei ole suutelised tegevusloata farmide tegevust tegevusõiguse puudumisel ka tegelikkuses lõpetama, leiavad loomakaitsjad.

ELLi hinnangul ei saa sedavõrd kergekäeliselt suhtuda ka kasvanduses minkide pidamisega kaasnevasse keskkonnareostusesse.

«Mitmed uuringud ning paljude riikide praktika on tõestanud, et intensiivsed loomakasvatused reostavad olulisel määral loodust,» lisab ELL. «Farmides tekkivad loomade jäätmed ohustavad põhjavett, väljaheited ümberkaudseid veekogusid, samuti kalaliike ja taimestikku ning teisi veeasukaid.»

Lisaks keskkonnale kaasnevale ohule näitab ELLi praktika, et karusloomade farmid ei ole suutelised tagama loomadele vajalikke ja nõuetekohaseid tingimusi ning loomi kohelakse julmalt ja lubamatul viisil.

ELL palub mitte anda Nuckö Farm OÜ-le mingi tehistingimustes pidamise luba seoses Suurekivi kinnistule Suur-Nõmmkülla Noarootsi valda Läänemaale planeeritavale Suurekivi mingifarmi rajamisega.

Tagasi üles