Eestimaa Looduse Fond soovib Kõpu merekaitseala loomist

Meri FOTO: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Eestimaa Looduse Fond (ELF) tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku Hiiumaal Kõpu poolsaarega piirneva mereala kaitse alla võtmiseks moodustades seal Kõpu merepargi nimelise kaitseala. Ühtlasi soovitatakse lülitada see ala Läänemere kaitsealade võrgustikku.

Kavandatava mereala kaitse alla võtmise eesmärk on säilitada Kõpu rannikumere unikaalne ökosüsteem, mis on oluline pudelikael lindude Ida-Atlandi rändeteel, teatas ELF oma pöördumises keskkonnaministeeriumile.

ELF on läbi viinud põhjaelustiku ja -elupaikade uuringud, millest selgub, et Kõpu ümbruse merealal on Euroopa Liidu Loodusdirektiivi lisa I elupaigatüüpidest hästi esindatud eelkõige karid, esineb ka mereveega üleujutatud liivamadalaid.

Linnustiku uuringutest järeldub, et piirkond on esinduslik rändel olevate arktiliste partlaste esinemisala. Seda eelkõige kevadrändel, kuid üsnagi oluline on ala ka sügisrändel olevaile lindudele. Aastas läbib ala 2-3 miljonit veelindu (partlased ja kurvitsalised).

Globaalselt ohustatud kirjuhaha Läänemeres talvituvast kogumist läbib ala vähemalt 50 protsenti, mustvaeral umbes 50 protsenti Loode-Euroopa rändetee isenditest, mustlaglel umbes 40 protsenti Euroopa talvisest populatsioonist, aulil umbes 20 protsenti Loode-Euroopa rändetee isenditest, rohukosklal umbes 5 protsent Loode-Euroopa populatsioonist, väikekajakal 1 kuni 5 protsenti liigi üldarvukusest, tõmmukajaka nominaatalamliigil vähemalt 2 protsenti üldarvukusest. Mustvaera ja auli jaoks on tegu ka olulise rändepeatusalaga.

Kõpu poolsaar ja sellega piirnev mereala on esialgsetel andmetel oluline ka nahkhiirtele. Alal on leitud viis nahkhiireliiki, neid on tuvastatud ka mere kohal toitumas ja rändel. Kõpu poolsaarel toimub pargi-nahkhiirte koondumine rände ajal enne mere ületamist.

Kõpu poolsaare mereala iseloomustab ka liigirikas kalastik, kuid erilist tähtsust ohustatud liikide seisukohalt ala ei oma.

Vaadeldav mereala ümbritseb Kõpu poolsaare lääneosa, kuid ELFi hinnangul oleks mõistlik täpsem piiritlemine läbi viia koos Hiiumaa rannikumere ruumilise planeeringuga.

Kaitseala tooks kaasa ka piirangud.

ELFi väitel tuleb kavandavate piirangutena Kõpu mereala piirkonnas kõne alla süvendamise ning pinnase kaevandamise ja kaadamise piirang. Antud tegevus kahjustab oluliselt mereelupaiku, mõjuala võib olla tunduvalt suurem seoses sette/heljumi kandumisega laiemale alale.

Teine piirang oleks ehitustegevuse piirang (sh tuuleparkide rajamine), kuna olulise rändepudelikaela alale ei tohiks linde ja nahkhiiri ohustavaid või peletavaid rajatisi püstitada. Kaitstava ala ja ehitiste, sh tuuleparkide püstitamiseks sobiva ala piiritlemine oleks ELFi hinnangul mõistlik läbi viia mereala planeerimise käigus.

Tagasi üles
Back